ผู้สร้างสรรค์บทเรียน

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), พย.ด. พยาบาลวิชาชีพ
2. นางธัญญา วรรณพฤกษ์ MPH, MBA

Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Department of Medicine, University of Illinois College of Medicine at Chicago, Chicago, Illinois, U.S.A.

ศาสตราจารย์ พญ.สิริมนต์ ประเทืองธรรม พบ., American Board of Internal Medicine, American Board of Endocrinology and Metabolism

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
2. 
นางสาวรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ พย.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)
3. นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ วท.บ. (เคมีทั่วไป), MS. (Health and Nutrition), Registered Dietician (U.S.A.)
4. นางสาวอมรรัตน์ หทัยเดชะดุษฎี วท.บ. (คหกรรมศาสตร์), วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา-โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด), นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5. นางสาวสุภาพร สมหวัง วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

1. พญ. สิริเนตร กฤติยาวงศ์ พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
2. 
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
3. นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช วท.บ. (เคมีอินทรีย์), Postgraduate diploma in Nutrition, MA. In Home Economics (Food, Nutrition & Dietetics), RDN. (Registered Dietitian Nutritionist) (U.S.A.)
4. นางหรรษมน ประสาทแก้ว วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
5. นางสาวภนิตา จตุรวิทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา-โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด)
6. นพ.ยศพล. เตียวจิตต์เจริญ M.D., MSc