ลักษณะการเรียน

dmeducator.academy คือ ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานด้านการให้ความรู้โรคเบาหวาน ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลรักษา การให้ความรู้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ก้าวหน้าเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานของตนและทีมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเป็น certified diabetes educator ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสุขภาวะของกลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานดีขึ้น  

 At your convenience

เลือกเรียนในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

dmeducator.academy เป็นทางเลือกการเรียนรู้แทนการต้องใช้เวลาเดินทางและห่างจากการดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานานเพื่อเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ที่สนใจได้ในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก

At your pace

เลือกเรียนด้วยความเร็วที่คุณพอใจ

dmeducator.academy เป็นทางเลือกการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแทนการเรียนรู้แบบบรรจุเนื้อหาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเก็บเนื้อหาไม่ได้ครบถ้วน โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนทีละหัวข้อตามความสนใจ แต่ละหัวข้อมีระยะเวลาการสอนไม่เกิน 30 นาที นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถย้อนกลับไปฟังการบรรยายได้บ่อยครั้งตามต้องการ เพื่อความเข้าใจอันสมบูรณ์

At your choice

เลือกเรียนสิ่งใกล้ตัว

dmeducator.academy เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียงลำดับการเรียนหัวข้อที่ตนเองสนใจ มีความสงสัย ตรงกับวิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ หรือตรงกับปัญหาที่พบอยู่ในงานประจำวันก่อนหลังตามความต้องการ

Testing understanding

ทดสอบความเข้าใจ

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาในทุกหัวข้อการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถติดตามความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนของตนเองก่อนก้าวสู่หัวข้อต่อไป

Meeting course creators and sharing with friends

พบผู้สร้างสรรค์บทเรียนและเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการพบปะลักษณะกลุ่มแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx ระหว่างผู้สร้างสรรค์บทเรียนและผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ทำงาน คำถามที่มี มาร่วมแบ่งปันและหาแนวทางการทำงานสำหรับการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานของตนเอง นอกจากนั้น dmeducator.academy ยังออกแบบช่องทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งคำถามหรือกรณีศึกษาที่สงสัยเพื่อขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้สร้างสรรค์บทเรียนได้

Hands-on workshop

ฝึกปรือฝีมือ

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการฝึกอบรมแบบพบหน้ากันสำหรับส่วนที่เป็นการปฏิบัติหรือหัตถการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทั้งหมด เช่น การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การฉีดอินซูลิน การดูแลเท้า การสอนเรื่องอาหาร เป็นต้น

Continuing education

เลือกเรียนรู้ต่อเนื่อง

dmeducator.academy ออกแบบให้ผู้สร้างสรรค์บทเรียนเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในคลังวิชาเป็นระยะ เพื่อผู้เรียนสามารถติดตามและเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ

Towards certified diabetes educator

ก้าวสู่การรับรองสถานะผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

       สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น Certified diabetes educator ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaide.org