เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเพิ่มคุณภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน เกิดขึ้นจากการริเริ่มของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากสามหน่วยงานคือ (1) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (2) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ (3) สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และงานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยตระหนักว่าเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non communicable diseases, NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย ผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันคาดว่ามีผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศประมาณ 4.8 ล้านคน และมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกว่าผู้เป็นเบาหวานอีกเกือบเท่าตัว หากไม่มีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมความเจ็บป่วยจากเบาหวานจะก่อให้เกิดภาระการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงมาก เนื่องจากเบาหวานทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ตาบอด แผลที่เท้าจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นต้น

เบาหวานเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานจะต้องมีความรู้ความสามารถในจัดการวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้การป้องกันและการควบคุมภาวะของโรคประสบความสำเร็จ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่เรียกว่า “ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือ diabetes educator” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บุคลากรกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ทันสมัยและฝึกทักษะที่จำเป็นเพิ่มเติมอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของการประชุม/อบรมสามารถตอบสนองผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้ในจำนวนจำกัด จึงได้มีการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบออนไลน์ที่ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเข้าถึงได้จำนวนมาก เลือกเรียนได้ในทุกที่ทุกเวลา เรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย (self-paced learning) เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรหรือเลือกเรียนบางหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในขณะนั้น ๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการเข้าห้องเรียนแบบเห็นหน้า ตลอดจนให้บริการผู้เรียนได้คราวละจำนวนมาก

หลักสูตรพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแบบออนไลน์ (online courses) ที่จัดทำขึ้นนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนเนื้อหาความรู้ การอภิปรายปัญหาเป็นกลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติ การฝึกทักษะที่สำคัญเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาตนเองให้สามารถสอบผ่านการรับรองเป็น certified diabetes educators ได้ รวมทั้งเป็นช่องทางการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นได้