DMeducator.academy เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการเรียนรู้แบบออนไลน์ รวมทั้งเป็นคลังเก็บบทเรียน สื่อ และแบบทดสอบ เพื่อให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (diabetes educator) และผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง (certified diabetes educator)

ตัวอย่างบทเรียน

เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อเพิ่มคุณภาพการป้องกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน เกิดขึ้นจากการริเริ่มของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพจากสามหน่วยงานคือ (1) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน (2) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ (3) สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และงานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยตระหนักว่าเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non communicable diseases, NCDs) ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย ผู้เป็นเบาหวานและกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันคาดว่ามีผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศประมาณ 4.8 ล้านคน และมีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากกว่าผู้เป็นเบาหวานอีกเกือบเท่าตัว หากไม่มีการป้องกันและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมความเจ็บป่วยจากเบาหวานจะก่อให้เกิดภาระการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงมาก เนื่องจากเบาหวานทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสื่อมหน้าที่ของอวัยวะหลายระบบในร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ตาบอด แผลที่เท้าจากการขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นต้น

เบาหวานเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานจะต้องมีความรู้ความสามารถในจัดการวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้การป้องกันและการควบคุมภาวะของโรคประสบความสำเร็จ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่เรียกว่า “ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือ diabetes educator” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บุคลากรกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ทันสมัยและฝึกทักษะที่จำเป็นเพิ่มเติมอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของการประชุม/อบรมสามารถตอบสนองผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้ในจำนวนจำกัด จึงได้มีการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบออนไลน์ที่ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเข้าถึงได้จำนวนมาก เลือกเรียนได้ในทุกที่ทุกเวลา เรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย (self-paced learning) เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรหรือเลือกเรียนบางหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในขณะนั้น ๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการเข้าห้องเรียนแบบเห็นหน้า ตลอดจนให้บริการผู้เรียนได้คราวละจำนวนมาก

หลักสูตรพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแบบออนไลน์ (online courses) ที่จัดทำขึ้นนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนเนื้อหาความรู้ การอภิปรายปัญหาเป็นกลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติ การฝึกทักษะที่สำคัญเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาตนเองให้สามารถสอบผ่านการรับรองเป็น certified diabetes educators ได้ รวมทั้งเป็นช่องทางการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่สนใจจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นได้

ผู้สร้างสรรค์บทเรียน

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), พย.ด. พยาบาลวิชาชีพ
2. นางธัญญา วรรณพฤกษ์ MPH, MBA

Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Department of Medicine, University of Illinois College of Medicine at Chicago, Chicago, Illinois, U.S.A.

ศาสตราจารย์ พญ.สิริมนต์ ประเทืองธรรม พบ., American Board of Internal Medicine, American Board of Endocrinology and Metabolism

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
2. 
นางสาวรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ พย.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)
3. นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ วท.บ. (เคมีทั่วไป), MS. (Health and Nutrition), Registered Dietician (U.S.A.)
4. นางสาวอมรรัตน์ หทัยเดชะดุษฎี วท.บ. (คหกรรมศาสตร์), วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา-โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด), นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5. นางสาวสุภาพร สมหวัง วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), นักกำหนดอาหารวิชาชีพ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

1. พญ. สิริเนตร กฤติยาวงศ์ พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
2. 
นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ พบ., วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
3. นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช วท.บ. (เคมีอินทรีย์), Postgraduate diploma in Nutrition, MA. In Home Economics (Food, Nutrition & Dietetics), RDN. (Registered Dietitian Nutritionist) (U.S.A.)
4. นางหรรษมน ประสาทแก้ว วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์), ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
5. นางสาวภนิตา จตุรวิทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา-โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัด)
6. นพ.ยศพล. เตียวจิตต์เจริญ M.D., MSc

ลักษณะการเรียน

dmeducator.academy คือ ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานด้านการให้ความรู้โรคเบาหวาน ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลรักษา การให้ความรู้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ก้าวหน้าเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาการทำงานของตนและทีมได้ดียิ่งขึ้น และสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเป็น certified diabetes educator ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสุขภาวะของกลุ่มเสี่ยงและผู้เป็นเบาหวานดีขึ้น  

 At your convenience

เลือกเรียนในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

dmeducator.academy เป็นทางเลือกการเรียนรู้แทนการต้องใช้เวลาเดินทางและห่างจากการดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานานเพื่อเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ที่สนใจได้ในเวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก

At your pace

เลือกเรียนด้วยความเร็วที่คุณพอใจ

dmeducator.academy เป็นทางเลือกการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแทนการเรียนรู้แบบบรรจุเนื้อหาจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเก็บเนื้อหาไม่ได้ครบถ้วน โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนทีละหัวข้อตามความสนใจ แต่ละหัวข้อมีระยะเวลาการสอนไม่เกิน 30 นาที นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถย้อนกลับไปฟังการบรรยายได้บ่อยครั้งตามต้องการ เพื่อความเข้าใจอันสมบูรณ์

At your choice

เลือกเรียนสิ่งใกล้ตัว

dmeducator.academy เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียงลำดับการเรียนหัวข้อที่ตนเองสนใจ มีความสงสัย ตรงกับวิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ หรือตรงกับปัญหาที่พบอยู่ในงานประจำวันก่อนหลังตามความต้องการ

Testing understanding

ทดสอบความเข้าใจ

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาในทุกหัวข้อการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถติดตามความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนของตนเองก่อนก้าวสู่หัวข้อต่อไป

Meeting course creators and sharing with friends

พบผู้สร้างสรรค์บทเรียนและเพื่อนผู้ร่วมเรียนรู้

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการพบปะลักษณะกลุ่มแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEx ระหว่างผู้สร้างสรรค์บทเรียนและผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ทำงาน คำถามที่มี มาร่วมแบ่งปันและหาแนวทางการทำงานสำหรับการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานของตนเอง นอกจากนั้น dmeducator.academy ยังออกแบบช่องทางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่งคำถามหรือกรณีศึกษาที่สงสัยเพื่อขอความเห็นหรือคำปรึกษาจากผู้สร้างสรรค์บทเรียนได้

Hands-on workshop

ฝึกปรือฝีมือ

dmeducator.academy ออกแบบให้มีการฝึกอบรมแบบพบหน้ากันสำหรับส่วนที่เป็นการปฏิบัติหรือหัตถการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทั้งหมด เช่น การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง การฉีดอินซูลิน การดูแลเท้า การสอนเรื่องอาหาร เป็นต้น

Continuing education

เลือกเรียนรู้ต่อเนื่อง

dmeducator.academy ออกแบบให้ผู้สร้างสรรค์บทเรียนเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในคลังวิชาเป็นระยะ เพื่อผู้เรียนสามารถติดตามและเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ

Towards certified diabetes educator

ก้าวสู่การรับรองสถานะผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

       สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น Certified diabetes educator ของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaide.org